Έρευνα | Βιομετρική μελέτη για το Green IT.

Τα ευρήματα μιας πρόσφατης σε βάθος μελέτης των οργανισμών των τεχνολογιών πληροφορικής στη δυτική Ευρώπη έδειξαν ότι ήδη περισσότερες από τις μισές ευρωπαϊκές επιχειρήσεις έχουν εφαρμόσει πλέον επίσημη στρατηγική Green IT .

Κατά μέσο όρο, αυτές οι εταιρίες αναμένουν μείωση των πραγματικών εξόδων τους κατά 14,5% στους επόμενους 12 μήνες. Η βαρομετρική μελέτη της IDC για το Green IT υποστηρίχθηκε από την Dell.

  • Η βαρομετρική μελέτη συμπεριέλαβε τις απόψεις 459 διευθυντών στις τεχνολογίες πληροφορικής από ευρωπαϊκούς οργανισμούς με περισσότερους από 1000 υπαλλήλους που λειτουργούν τουλάχιστον ένα datacenter.
  • Ο μέσος προϋπολογισμός ΙΤ για κάθε συμμετέχοντα είναι 160 εκατ. ευρώ, που σημαίνει ότι εταιρίες με στρατηγική Green IT αναμένεται να εξοικονομούν 23,2 εκατ. ευρώ το χρόνο.
Η Dell στοχεύει να καθιερώσει την βαρομετρική έρευνα Green IT ως ετήσιο δείκτη εταιρικής προόδου προς την επίτευξη βιώσιμων, περιβαλλοντικά θετικών πολιτικών στις τεχνολογίες πληροφορικής.

Η βαρομετρική έρευνα Green IT της IDC εξακρίβωσε δυο εξωτερικά και εσωτερικά κίνητρα στους οργανισμούς που ενεργοποιούν τις επενδύσεις στο Green IT:
  • Απαιτήσεις συμμόρφωσης με την νομοθεσία (72% των ευρωπαϊκών οργανισμών που συμμετείχαν)
  • Πίεση για την μείωση των εξόδων(75%) μέσω της εφαρμογής ενεργειακά αποδοτικής, ανακυκλώσιμης και βιώσιμης υποδομής των τεχνολογιών πληροφορικής (68%)
Οι πρωτοβουλίες Green IT δεν έχουν μόνο οικονομικά κίνητρα. Αποτελούν συχνά μέρος ευρύτερων εταιρικών στόχων, κατευθυνόμενων από την γενική διοίκηση και το διοικητικό συμβούλιο των οργανισμών.
  • Το 61% των ευρωπαϊκών οργανισμών για παράδειγμα, δήλωσαν ότι οι πρωτοβουλίες Green IT ήταν μέρος του ευρύτερου προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.
  • Παρομοίως, 53% των συμμετεχόντων κατέδειξαν ως κινητήρια δύναμη των πρωτοβουλιών Green IT στους οργανισμούς τους το διοικητικό προσωπικό συμπεριλαμβάνοντας τους υπευθύνους των τεχνολογιών πληροφορικής.
Τα ευρήματα της έρευνας υπογραμμίζουν επίσης τις δυσκολίες και τους περιορισμούς που αντιμετωπίζουν οι οργανισμοί στην προσπάθεια τους να γίνουν πιο φιλικοί προς το περιβάλλον, όπως
  • την έλλειψη καθοδήγησης της βιομηχανίας (25%),
  • την έλλειψη αποτελεσμάτων και μεθόδων μέτρησης της εταιρικής απόδοσης (29%) και
  • την απουσία επιχειρηματικών κινήτρων (68%).
Όμως, οι ευρωπαίοι διευθυντές ΙΤ είναι ακλόνητοι στο γεγονός ότι οι τεχνολογίες πληροφορικής αναμένεται να διαδραματίσουν πολύ σημαντικό (45%) ή σημαντικό (36%) ρόλο στην μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος του οργανισμού και στην υποστήριξη στα επόμενα 3 χρόνια

«Οι εταιρικές επενδύσεις σε Green IT πρόκειται να διευρυνθούν μαζικά στο επόμενο διάστημα. Μεγάλοι ευρωπαϊκοί οργανισμοί ήδη αφιερώνουν το 7,6% του εισοδήματος των τεχνολογιών πληροφορικής σε πρωτοβουλίες Green IT και τα αποτελέσματα της έρευνας καταδεικνύουν ότι το ‘Green IT’ θα αντιπροσωπεύει το 9,0% των προϋπολογισμών των τεχνολογιών πληροφορικής σε δυο χρόνια από τώρα» συμπληρώνει ο Martinez της IDC.

Μεθοδολογία
Η βαρομετρική έρευνα της IDC για το Green IT (IDC# IDCWP28Q, Σεπτέμβριος 2008) βασίζεται σε εκτενή έρευνα που διενεργήθηκε από τον Ιούνιο του 2008 έως τον Αύγουστο του 2008 σε 459 ευρωπαίους διευθυντές οργανισμών τεχνολογιών πληροφορικής με περισσότερους από 1000 υπαλλήλους που λειτουργούν τουλάχιστον ένα datacenter. Συμμετείχαν στελέχη από διάφορες χώρες ως εξής: Γαλλία(100), Μ. Βρετανία (74), Γερμανία (80), Ιταλία(52), Ισπανία (51), Ολλανδία (51) και Σκανδιναβικές Χώρες (51).

πηγή
Reblog this post [with Zemanta]

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Powered by Blogger